Nie boimy się wyzwań
W naszej ponad dwudziestoletniej działalności projektowo-wykonawczej oprócz budynków przemysłowych, handlowych, produkcyjnych
zrealizowaliśmy wiele obiektów odbiegających od tradycyjnych standardów np. : przebudowaliśmy ponad stuletnie piwnice,
aby w tym zabytkowym wnętrzu zrealizować multimedialne muzeum Browaru Żywiec. Lubimy realizacje nietypowe, które wymagają kreatywności
i zaangażowania. Dobrze wykonane zadanie w połączeniu z zadowoleniem klienta dają nam zapał do dalszej solidnej i twórczej pracy.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla Klientów „MODULOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowie, ul. Najświętszej Marii Panny 2A.
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej w dalszej części RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest: „MODULOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: 33-100 Tarnów, ul. Najświętszej Marii Panny 2A, adres: e-mail: biuro@modulor.com.pl, tel. 146224692.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy (sprzedaży, realizacji usługi), podjęcia działań na żądanie Klientów – art. 6. ust 1. lit b RODO,

3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym obowiązującym prawem oraz w związku z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa,

4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na podstawie prawnie usprawiedliwionego działania Administratora danych, jakim jest przechowywanie danych w bazie ze względu na udokumentowanie prawidłowości tworzonej dokumentacji. W związku z tym dane będą udostępniane podmiotom trzecim na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie obsługi księgowej i prawnej,

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Zapewniamy Klientowi prawo dostępu do danych osobowych, możliwości ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klienci mogą skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych, oraz złożenia skargi do organu nadzorczego,

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Klientem.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Dla kandydatów do pracy w firmie MODULOR


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „MODULOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: 33-100 Tarnów, Najświętszej Marii Panny 2A, adres e-mail: biuro@modulor.com.pl, tel. 14622-46-92 reprezentowaną przez Marek Kipiela – Prezes Zarządu, Grzegorz Piwowarczyk – Wiceprezes Zarządu.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

3) odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji a po tym okresie, tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku od dnia złożenia dokumentów. Po upływie tego terminu przedłożone przez Państwo dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone, chyba, że postanowią Państwo inaczej.

5) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO,

7) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak nie podanie danych osobowych spowoduje niemożność przeprowadzenia procesu rekrutacji z Pana/Pani udziałem.


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla Pracowników firmy MODULOR


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pana danych osobowych jest „MODULOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: 33-100 Tarnów, Najświętszej Marii Panny 2A, adres e-mail: biuro@modulor.com.pl, tel. 14622-46-92 reprezentowaną przez: Marka Kipiela – Prezesa Zarządu, Grzegorza Piwowarczyk – Wiceprezesa Zarządu

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

3) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, ma Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana narusza przepisy RODO,

7) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób świadczących usługę na podstawie umowy cywilnoprawnej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pana danych osobowych jest „MODULOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: 33-100 Tarnów, Najświętszej Marii Panny 2A, adres e-mail: biuro@modulor.com.pl, tel. 14622-46-92 reprezentowaną przez: Marka Kipiela – Prezesa Zarządu, Grzegorza Piwowarczyk – Wiceprezesa Zarządu

2) Przetwarzamy Państwa dane na potrzeby wykonania umowy zlecenia/ dzieło zawartej z Panem/Panią (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

3) Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji umowy, a po tym czasie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana narusza przepisy RODO,

7) podanie przez Pana danych osobowych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zlecenia. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej z Panem/Panią umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych lub podatkowo-składkowych.
Skontaktuj się z nami
MODULOR Sp. z o.o.
ul. Najświętszej Marii Panny 2a
33-100 Tarnów
tel./fax 14 622 46 92, 627 25 79
www.modulor.com.pl
e-mail: biuro@modulor.com.pl
NIP 873-28-99-702
REGON 850491244
KRS 0000085297
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
Wysokość Kapitału Zakładowego
/wpłaconego w całości/ 480 000 PLN